sâmbătă, 27 decembrie 2008

Războiul Independenţei. Mărturii ale eroismului ostaşilor români (1)

Amintiri din
Războiul Independenţei
(1877-1878)
Dedicaţie


Această modestă lucrare o dedic Armatei şi în special tinerilor ofiţeri, cu gândul la veternanii de la 1877-1878 care au luptat pe câmpiile Bulgariei, cu un inamic bine înarmat, bine ascuns în tranşee şi în redute întărite formidabil, vărsându-şi sângele pentru a dobândi libertatea popoarelor Balcanice, Independenţa şi Regatul României, deschizând calea către întregirea Neamului de la Nistru până la Tisa.Doresc din adâncul inimii mele de Veteran ca tinerii ofiţeri să pregătească armata astfel ca în orice moment să asigure liniştea în interiorul ţării, şi să apere graniţele ei cu vitejia strămoşească.

13 iulie 1927,

Bucureşti

++++++++

Dedicaţia autorului Amintirilor din Războiul Independenţei, col. Gh. Em. Lupaşcu (Tip. Serviciul Geografic al Armatei, 1927, Bucureşti; textul a fost transcris după noile norme de ortografiere – n.n.).

Armata Imperială Rusă pierde două bătălii din faţa Plevnei


În zilele de 8 şi 16 iulie, rşii sub comanda generalului Krudner atacă întăriturile turceşti din faţa Griviţei şi Plevnei şi sunt zdrobiţi cu mari pierderi de către armata lui Osman Paşa.

Marele Duce Nicolae, generalisimul armatei ruseşti disperat de pierderea acestor bătălii şi ameninţat de a fi urmărit de turci şi azvârlit în Dunăre cu armata sa, telegrafiază generalului Manu la Târgu-Măgurele ca imediat cu trupele de sub comanda sa, să treacă Dunărea şi să vie în ajutorul armatei ruseşti. La această telegramă generalul Manu răspunde Marelui Duce, că fără un ordin al M.S. Domnitorului Carol, nu poate mişca trupele de sub comanda sa.

Atunci Marele duce Nicolae, telegrafiază Domnitorului nostru următoarele:

«Venez a notre secours. Passez le Danube ou vou voulez;
sour quelles conditions que vou voulez mais venez a notre secours au plus vite.
Le Turc nous abiment, la cause cretienne este perdute».


(Vino în ajutorul nostru. Treci Dunărea pe unde voieşti
sub orice condiţiuni vei voi, însă vino cât mai grabnic în ajutorul nostru.
Turcii ne prăpădesc, cauza creştină este pierdută.)

În urma primirii acestei telegrame M.S. Domnitorul Carol a dat ordin ca divizia a IV-a sub comanda generalului Anghelescu Alexandru sa treacă Dunărea.

++++++++

La 5 septembrie 1877 M.S. Domnitorul Carol îndreaptă oştirii următorul ordin de zi:

Ostaşi,

În Bătălia de la 30 August, ca în luptele care au precedat şi urmat această memorabilă zi, voi aţi dovedit că virtuţile străbune n-au pierit din rândurile oştenilor români. Sub focul cel mai viu al inamicului aţi înfruntat moartea cu bărbăţie aţi luat o redută, un drapel şi 3 tunuri.

Ţara vă va fi recunoscătoare de devotamentul, de abnegaţiunea voastră: iar eu, Domnul şi Comandantul Vostru, sunt mândru de voi şi vă mulţumesc.

Deşi am avut simţitoare pierderi, deşi plâng împreună cu voi pe vitejii camarazi căzuţi pe câmpul de onoare, sângele vărsat nu va fi în zadar: dintr-însul va rodi mărirea şi independenţa Patriei.

M.S. Domnitorul Carol ordonă ca trofeele cucerite de la Turci în ziua de 30 august (ziua atacului dat redutei Griviţa nr. 1 – n.n.) să fie trimise la Bucureşti, făcându-se cunoscut armatei prin următorul ordin de zi:


Ostaşi,

În ziua de 30 august, virtutea voastră a încoronat cu victorie steagurile române. Regimentul al 14-lea de dorobanţi împreună cu 3 batalioane din glorioasa armată imperială Rusă, au luat din mâinile inamicului reduta ce el apăra cu atâta înverşunare, un drapel şi trei tunuri au fost cucerite de trupele noastre. Aceste trofee, Eu ordon a se trimite în Capitala Ţării şi a se păstra acolo ca o veşnică dovadă a vitejiei armatei româneşti. Drapelul se va aşeza deocamdată în Arsenal până se va hotărî definitiv locul unde are să se păstreze.

Iar turnurile luate de la vrăjmaş se vor aşeza de ambele părţi ale statuii lui Mihai Viteazul. Umbra măreaţă a gloriosului Domn va vedea astfel că oştenii români au rămas până astăzi, fii ai eroilor de la Călugăreni. Cel de al treilea tun se va aşeza înaintea marelui corp de gardă, de la Palatul Domnesc, spre a fi pururea, pentru brava noastră armată, un glorios exemplu de imitat.


++++++++


La 28 noiembrie după cum am arătat, Turcii părăsesc în zorii zilei acesteia poziţiunile din reduta Nr. 2 şi simultan şi pe cele din Bucov şi Opanez, retrăgându-se spre Vid, unde atacară cu disperare liniile ruseşti, spre a le rupe şi a lua drumul spre Sofia. Trupele ruseşti opun o mare rezistenţă şi sosind şi trupele Române în ajutor din spatele Turcilor, ei suferind pierderi mari şi Osman-Paşa căzând rănit şi văzând că totul e pierdut, afaraă de cinstea că-şi făcuse până la urmăr datoria. Atunci de pe toate liniile Turcii au început a ridica steaguri albe şi a pune armele jos – semn al capitulării. (capitularea Plevnei – n.n.)

* * *

Osman-Paşa rănit la picior de un glonte se adăpostise într-o căsuţă mică de lângă Vid şi de acolo trimise pe un adjutant al său, să roage pe generalul Cerkez să vie să îl viziteze şi să i se predea, scuzându-se că fiind rănit, nu poate veni el în persoană.

Sosind generalul Cerkez, cu întregul său stat-major, la Osman-Paşa, l-a felicitat pentru eroismul său şi al trupelor sale. În acest timp sosind şi M.S. Domnitorul Carol, Comandantul artelor ruso-române din jurul Plevnei, Osman-Paşa salutându-l, i-a predat sabia şi l-a rugat să protejeze pe prizonierii turci şi populaţia civilă. [...]

4 Decembrie. M.S. Domnitorul Carol I pleacă de la Poradim spre a veni în ţară, escortat de 2 escadroane, unul înainte spre a deschide drumul care era cu totul acoperit de zăpadă. Cu tot viscolul si gerul cumplit M.S. Domnitorul ăşi deschide drumul spre Nicopole şi Măgurele.


Blocul (blocarea) Vidinului şi intrarea în Cetate

Blocul Vidinului era acum complet, – afară de Novoselo [...] toate satele dimprejurul Vidinului erau în posesia noastră. (după sângeroasele lupte de la Smârdan, Hinova – n.n.).

Ordin de plecare în ţară

La 24 februarie toate trupele noastre au primit ordin să plece spre Vidin, iar de aici au trecut Dunărea la Calafat, îndreptându-se spre Galicia-mare şi Perişor, aşa că în seara zilei de 28 februarie, întreaga divizie a II-a, sub comanda generalului Cerckez am intrat în Craiova, unde populaţia ne-a primit cu mare entuziasm, precum se cuvenea ostaşilor, care prin truda, abnegaţia şi sângele lor, pecetluiseră actul de proclamare a neatârnării ţării. Clipele acestea de mulţumire şi de înălţare au fost însă de scurtă durată, şi am putea zice trecătoare, pentru că mari griji cuprinseseră ţara. Aliatul pe care-l ajutasem ca să ajungă nesupărat la Dunăre, pe care-l salvasem din situaţia grea în care se găsise, la Plevna, în vara anului 1877, negându-şi semnătura, acum voia cu orice preţ a ne sili să renunţăm la Basarabia, pe care o ocupase milităreşte. La protestele noastre, răspunsese că va ordona să se ocupe ţara şi să se dezarmeze armata română. Domnitorul (M.S. Carol I – n.n.) puse să se răspundă imediat că: o armată care a luptat la Plevna în faţa Împăratului Alexandru II poate să se bată până ce va fi nimicită, dar nu se va lăsa să fie dezarmată.

Spre a face faţă noii situaţii s-a concentrat întreaga armată (inclusiv Divizia a 3-a) în zona Târgoviştea, Curtea-de-Argeş Slatina, în care zonă a început a se întări şi unde s-au dislocat şi depozitele noastre de hrană, muniţii, medicamente etc. Ruşi ameninţară atunci că vor înconjura Bucureştii cu trupe şi au şi început a înainta trupe spre Piteşti şi Târgovişte, care erau în afara de zona de comunicaţie ce li se fixase. Întâmpinate de cavaleria noastră, au fost silite a se retrage spre zona fixată.


* * *

Domnitorul merse de inspectă trupele, le mulţumi pentru sacrificiile şi ostenelile lor şi le îndemnă la răbdare. Şi în adevăr avea nevoie de răbdare, căci era conştientă ca-şi făcuse datoria şi nu merita surplusul de griji şi de osteneli ce-i veneau din cauza aliatului nerecunoscător, în contra căruia era foarte îndârjită. Grija de cei de acasă şi eventualitatea unei ciocniri cu foştii tovarăşi de luptă, nu au demoralizat deloc pe ostaşi, care au luptat a avea moralul ridicat şi au îndeplinit cu sfinţenie poruncile ce li s-au dat. Sforţarea aceasta, asupra sie însuşi a fost ultima – şi poate nu cea mai uşoară din cele ce s-au cerut Armatei române, în acel an. Prin Congresul de la Berlin – ratificând răpirea Basarabiei – România a fost silită a se supune şi ca urmare a pune armata pe picior de pace.


* * *

Cu drept cuvânt, putea fi mândră oastea de faptele sale, căci dăduse tot ce putea da. Renăscută, abia de mai puţin de o jumătate de veac, şi alcătuită ca o simplă jandarmerie, care urma a sluji de pavăză politicii de acaparare a unui vecin puternic, ea a ştiut, graţie patriotismului departe văzător al ofiţerilor şi al celor chemaţi să conducă destinele ţării, şi în pizma tuturor greutăţilor ce i-au stat în cale, să înveţe şi ţara şi vecinii cu ideea unei forţe militare româneşti şi să-şi schimbe menirea din aceea de jandarmerie, în aceea recunoscută de Europa (Paris, 1856), de apărătoare a fiinţei Statului român. Iar odată acest pas făcut s-a dezvoltat şi a devenit în puţin ani, oştirea care a cucerit pe câmpiile Bulgariei, reacunoaşterea neatârnării. [...]

Mulţumită liniştitei hotărâri şi necurmatei bunăvoinţe cu care întreaga oaste a întâmpinat şi înfrânt toate greutăţile ce i-au stat în cale, precum şi credinţei statornice şi vitejiei liniştite cu care trupele au înfruntat potopul de foc în care au trebuit să se arunce spre a smulge unui duşman, viteaz şi bine înarmat, recunoaşterea dreptului ţării la neatârnare.

Strădanii şi sacrificii mari, înfruntate cu seninătate, au fost acelea amintite în paginile precedente. Numai mulţumită lor s-a pus temelia României reînviate şi s-a putut crea Regatul Român, – după noi sforţări şi suferinţe – într-un singur tot, a României, despărţită, prin vitregia vremurilor, în mai multe ramuri.

Binecuvântaţi fie deci, cei morţi în anii 1877-1878, pe câmpiile de luptă şi în spitale!

Binecuvântate fie străniile şi suferinţele tuturor acelora care, de la Domn până la opincă, în vremurile de grea cumpănă de acum cincizeci de ani, au pus înainte şi mai presus de tot, realizarea unui pas hotărâtor în evoluţia neamului nostru, menit a ţine sus, în aceste părţi ale lumii, făclia civilizaţiunii latine.

Veşnică să le fie amintirea şi a unora şi a celorlalţi!

Colonel Gheorghe Em. Lupaşcu,
veteran al Războiului Independenţei, 1928

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)