sâmbătă, 17 ianuarie 2009

Octav Onicescu: Un mare matematician la ceasul privilegiat al memoriilor

Un mare matematician la ceasul privilegiat al memoriilor

[...] Întrebarea prin care aş dori să începem această con­vorbire, îndeobşte, se adresează la sfîrşitul unui interviu. O formulez, totuşi, îna­intea celorlalte, pentru că de multe dece­nii activitatea dv. reprezintă un capitoldistinct in matematică şi ea ne intere­sează cu precădere. La ce lucraţi în pre­zent ?...

Am încheiat, nu demult, redactarea primului volum al memoriilor mele. Cro­nologic, aceste pagini cuprind copilăria, adolescenta, anii de studii, pină la reîntoarcerea mea din străinătate, moment care a survenit la cumpăna anilor 1920-1921...

Interesant este faptul că recenta dv. carte, Pe drumurile vieţii
, a fost recep­tată tocmai ca o scriere memorialistică... Şi acum, iată, aflăm că, de fapt, adevă­ratele memorii ale academicianului Octav Onicescu abia se află în drum către citi­tori...

Este adevărat, în volumul la care vă referiţi, cîteva capitole au caracterul unor memorii, dar ele privesc lumea ştiinţifică, fiind mai degrabă pagini de istorie a şti­inţei matematice. Iar cele mai multe ca­pitole sînt pur ştiinţifice. Însă, ca martor al timpului meu, am trăit în multiple pla­nuri ale vieţii sociale şi la ele mă rapor­tez în memorialistica mea propriu-zisă. Am cunoscut oameni şi medii, am traver­sat întîmplări cu semnificaţie umană şi despre toate mă simt dator să dau seamă. Desigur, căutînd să nu repet ceea ce am mai aşternut pe hîrtie, în alte împreju­rări...

Vă mărturisesc faptul că mă aflu încă sub impresia paginilor din Pe dru­murile vieţii, despre care am şi scris în Flacăra. Insistaţi mult în ele asupra ra­porturilor dintre oamenii de ştiinţă, asu­pra afinităţilor lor elective. Este de înţe­les, astfel, că şi viaţa ştiinţifică, se des­făşoară într-un climat uman şi în­tr-o atmosferă. Vă rog să priviţi lumea oamenilor de ştiinţă, în speţă lumea ma­tematicienilor, prin prisma cordialităţii re­laţiilor lor cu alţi oameni de ştiinţă...

Şi eu, şi alţi colegi, cînd am revenit din străinătate, aveam conştiinţa unei misiuni de împlinit. Era deja o premisă a unor relaţii de colaborare. Spiritul de colegialitate a fost, dealtfel, o dimensiune, care nu se poate ignora; a vieţii ştiinţifice româneşti. Eu însumi, înaintînd în vîrstă, i-am considerat întotdeauna pe elevii şi colaboratorii mei mai tineri drept colegi, nicidecum subalterni. Existau cîteva medii în care s-a consolidat un asemenea climat şi am în vedere, în primul rînd, grupul de matematicieni, printre care Gheorghe Ţiţeica, V. Ioachimescu şi Ion Ionescu, reunit în jurul redacţiei Gazetei matematice, o publicaţie redutabilă în epocă. Apoi, mă gîndesc la Societatea română de ştiinţă, relansată de dr. C. Istrati, şi la întrunirile ei din fiecare după-amiaza zilelor de luni. Erau medii ştiinţifice în viaţa şi – evoluţia cărora am fost – intim im­plicat, ani întregi, şi pot afirma în cuno­ştinţă de cauză că au oferit tuturor ade­vărate modele în privinţa relaţiilor de co­legialitate şi respect mutual între oamenii de ştiinţă. Scopul lor chiar acesta fiind, dezvoltarea liberă, absolut liberă a spiri­tului ştiinţific. Ar mai fi de spus că un asemenea climat era propriu tuturor me­diilor ştiinţifice româneşti şi atmosfera din cadrul Institutului dr. I. Cantacuzino, în acest sens, ne-ar putea oferi alt exemplu. Acest climat şi această atmosferă îl pregăteau pe omul de ştiinţă pentru dispută şi nicidecum pentru discordie.

Viitoarele pagini ale memoriilor dv. urmează a fi scrise. Vor cuprinde, se înţelege, anii dv. cei mai rodnici, anii în care aţi început să aveţi şi discipoli, cînd eraţi preocupat nu numai de propriul dv. drum în ştiinţă, ci şi de drumurile colegilor dv. mai tineri. Chestiunea îmbracă deja un aspect de ordin social, în urmă cu mai mulţi ani, într-un interviu acordat cole­gului meu Ilie Furcaru aţi afirmat: Matematica construieşte mereu instru­mente abstracte pentru elaborarea instrumentelor noastre materiale, dar nu poate înlocui niciodată experienţa însăşi... Miş­carea socială este ea însăşi o sursă ine­puizabilă de experienţă.
În ce măsură s-a implicat şcoala de matematică românească în mişcarea socială românească?

Revenind în ţară, am fost preocupat înainte de toate să pun ştiinţa mea în serviciul instituţiilor care ar fi putut pro­gresa prin ea. Bineînţeles, rezervîndu-mi timpul necesar elaborării lucrărilor proprii. Am căutat apoi să-i îndrum în această direcţie pe toţi tinerii matematicieni de valoare, reîntorşi şi ei de la studii şi conştienţi de misiunea ce le reve­nea, despre care am mai vorbit.

Dealtfel, acei ani de pionierat i-a evocat cu talent şi cu precizie colaboratorul meu de atunci, acad. Gheorghe Mihoc, cu prilejul aniversării matematicianului Dan Barbilian, despre care sînt convins că toată lu­mea ştie că a fost şi un ilustru poet. Şi instituţiile care aveau nevoie de aportul matematicii nu erau puţine, într-o ţară care îşi adapta structurile la o nouă reali­tate teritorială. Gheorghe Mihoc însuşi a lucrat în domeniul asigurărilor sociale. Alexandru Pantazi era un matematician versat în controlul asigurărilor private, Şerban Gheorghiu s-a specializat în sta­tistica finanţelor. Profesorul Nicolae Teodorescu, ca să vă ofer alt exemplu, neavînd pe moment un loc asigurat la universi­tate, s-a angajat la Direcţia Centrală de Statistică, instituţie căreia i-a adus ser­vicii recunoscute. Cu alte cuvinte, cîmpul de acţiune al matematicienilor în planul social a fost şi este larg, mai cu seamă atunci cînd conştiinţa unei misiuni generează şi o indispensabilă emulaţie. În ce mă priveşte, am contribuit la asanarea practicilor societăţilor de asigurare inter­belice. Am colaborat apoi cu Casa gene­rală de pensii, al cărei director general, Neculai Praporgescu, a fost şi el un ma­tematician reputat. Am fost alături de eforturile lui Francisc Rainer de a înte­meia ştiinţific antropologia, uzînd de in­strumente matematice, şi nu mi-a fost străin nici domeniul zootehniei în care am colaborat cu Gh. K. Constantinescu, un cunoscut zootehnist al timpului. Tocmai pentru a răspunde acestor necesităţi de ordin social am creat. În 1930, Institutul de statistică, actuariat şi calcul, care şi-a desfăşurat, activitatea pînă în 1947 fiind extrem de solicitat de toate instituţiile româneşti interesate.

Iar în planul progresului ştiinţei propriu-zise a matematicii, ce discipoli v-au oferit cele mai mari satisfacţii?

Matematicianul Gheorghe Mihoc prin aportul la dezvoltarea teoriei probabilităţilor. Psihologul Gheorghe Zapan pe care l-am avut elev şi colaborator încă de cînd eram profesor la liceul de la Mănă­stirea Dealu. Sau Georgescu-Roentgen, în statistică...

Aţi amintit deja cîteva nume care au avut un cuvint greu de spus în consoli­darea postbelică a prestigiului şcolii ro­mâneşti de matematică. În ce direcţii ale ştiinţei dv. a repurtat această şcoală cele mai importante succese?

Şcoala de probabilităţi şi-a reunit cer­cetările în cîteva volume care se numără printre cele mai complete din lume. La rîndul ei, şcoala de teoria funcţiilor, în cadrul căreia s-a ilustrat în mod deosebit matematicianul Stoilov, are contribuţii importante în cercetările privind funcţia de variabilă complexă şi interpretările ei to­pologice. De asemenea, matematicienii ro­mâni au publicat — în aceşti ultimi ani — lucrări de larg interes în ceea ce priveşte funcţiile armonice şi generalizarea lor în toate domeniile ştiinţelor naturale. Rămîn remarcabile în mecanică cercetările lui Caius Iacob, care a grupat în jurul său mulţi tineri de valoare...

Pentru că am ajuns la mecanică şi pentru că ştim că una dintre preocupările dv. din ultimele decenii s-au consumat pe terenul mecanicii nevariantive, încununate fiind printr-o nouă teorie cosmogo­nică, vă rog să ne spuneţi ce audientă areacest nou punct de vedere asupra univer­sului, astăzi, în lume.

Consider mecanica nevariantivă mai apropiată de experienţă, de realitatea fizică a mişcării corpurilor în toată întin­derea universului. Ea a reuşit să dea seamă de fenomenele mecanice ale lumii fără a leza sentimentul de spaţiu şi timp propriu atît omului de ştiinţă cît şi omu­lui vieţii de toate zilele. Astfel, nu întîmplător, am pornit de la ea. Cît despre audienţa în lume a teoriei mele cosmogo­nice, pot spune că am prezentat-o la Pa­ris, în Germania, la Udine, în cadrul Centrului internaţional de mecanică în cercuri de matematicieni englezi. Pretu­tindeni a fost primită cu interes şi ni­meni nu i-a adus obiecţii. Cred, însă, că lumea matematicii este încă prea fasci­nată de Einstein. Pe scurt, despre teoria mea cosmogonică: sînt convins că va merge...

Vă mulţumesc şi, în preajma anului în care veţi împlini nouă decenii de viaţă, permiteţi-mi să vă urez: La mulţi ani!


Octav Onicescu, Mihai Pelin, Un mare matematician la ceasul privilegiat al memoriilor, Flacăra, 19 noiembrie 1981, nr. 47 (1380)

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)