duminică, 1 februarie 2009

George Bacovia: „Am cetit mult pe Eminescu, Alecsandri, şi pe toţi poeţii români“

George Bacovia
Agatha Grigorescu-Bacovia


PREZENTUL manuscris inedit de G. Bacovia este cuprins în mai puţin de 6 pagini de caiet, nedatat şi nesemnat.

Inclus printre alte ciorne din manuscrisul Cîntec Tîrziu, l-am găsit de curînd, cu prilejul revederilor de arhivă, ceea ce explică de ce nu l-am putut înscrie în documentele ce am folosit în lucrarea mea Bacovia – Viaţa Poetului*, rămînînd să-l adaug la a treia ediţie ce pregătesc, pentru aceeaşi carte.

După datele consemnate de poet în primele rînduri, reiese că a fost scris în 1930, şi începe cu anul 1903, anul înscrierii sale la Facultatea de Drept din Bucu­reşti. Poetul, plictisit de monoto­nia studiului, după cum ne spune, bate la uşa redacţiei revistei „Românul Literar“. Caion, directorul acestei foi, îl primeşte cu rezervă.

Era foarte deprimat de rezultatul procesului ce avusese cu Caragiale, totuşi îi reţine cîteva poezii, care vor apărea în re­vista sa. De la Caion solicită adresa lui Macedonski, care îl va primi la început cu aceeaşi rezervă, ca după lectura întregului caiet de versuri să fie foarte încîntat, să-l reţină la dejun, să-l ia cu sine la Imperial, spre a-l prezenta la mai mulţi poeţi, iar în alte cîteva seri în care l-a mai vi­zitat Bacovia, să-i recite ca reciprocitate şi cu mult elan NOAPTEA DE DECEMBRIE. De atunci datează prietenia lor. Macedonski a intuit cu multă justeţe talentul lui Bacovia.

Catrenul: „Poete scump pe frunte/Tu porţi cununi de laur / Căci singur pînă astăzi / Din Plumb făcut-ai aur“, nu era numai o dedicaţie de circumstanţă, ci însăşi consacrarea de viitor a poetului Bacovia.

Lecturile, studiile, colaborările la reviste, ni le enumera apoi în pagini din care respiră o nostalgică melancolie, prilejuită de cei 50 de ani ai săi. Ne mărturiseşte că a observat şi a suferit destul, ca să mediteze la conceperea unui roman liric social – aşa numeşte el romanul Cîntec Tîrziu, din care a publicat fragmente sub titlul de mai sus. Cu deosebită consideraţie vorbeşte despre Densuşianu, la a cărui revistă „Viaţa Nouă“ a colaborat, încheind cu un frumos mesaj pentru viitorimea artistică.

Agatha Grigorescu-Bacovia
George Bacovia

PRIN ANUL 1903, deci acum 30 de ani, un tînăr şi palid student al Facultăţii de Drept, plictisit de monotonia studiului, găsi printre cărţile sale un caiet adus din provincie cu versuri.

Într-o seară neguroasă de Noembrie, acest oraş unde mişcarea literară era [foarte] vie prin apariţiuni de reviste li­terare, decise pe studentul care eram eu, să bată la uşa redacţiei revistei „Românul Literar“. Directorul acestei foi, Caion, era deprimat după procesul ce tocmai îl sfirşise cu autorul dramatic Caragiale. Deprimat de rezultatul procesului de plagiat avut cu Caragiale.

Prezenţa mea singură, fără nici o reco­mandare de autor literar, ii făcu sâ mâ primească cu destulă rezervă. Am schim­bat atunci scopul venirii mele, cerîndu-i adresa colaboratorului său poetul Macedonski. Mi-a cerut totuşi, cîteva poezii, care au şi apărut în revista sa.
Am trecut după aceea la poetul Macedonski căruia îi trimisesem o poezie ap [ărută] şi în „Literatorul“.

La ora 11 a.m. palidul şi emoţionatul student întîlni în curte pe dna Macedonski, rugînd-o să fie anunţat. Reveni peste un sfert oră. Fui primit într-un salon, în care ardea o candela roşie. Întîmpinai şi aci aceeaşi rezervă, în faţa poeziei pen­tru un moment. După cîteva lecturi ni se aduse o gustare, fiind ora mesei. După o butelie de vin am cetit mai tot caietul meu de versuri. Era încîntat. Se apropia ora cînd mergea de obicei la „Cafeul Imperial“.
Pornirăm spre a mă recomanda acolo la mai mulţi poeţi.
L-am mai vizitat în cîteva seri, cînd, ca reciprocitate, îmi declama cu mult elan „Noaptea de Decembrie“.

Au trecut ani, plecări şi reveniri; reve­niri în provincie.
începui a publica [în] „Noua Revistă Română“, „Flacăra“ şi alte reviste.
Poetul I. Pillat şi N. Davidescu au găsit că trebuie să-mi adun într-un vol[um] poeziile publicate.
Ele au apărut sub titlul „Plumb“, edit [ura] Flacăra în anul 1916, în preziua răsboiului...
Au trecut ani şi am încercat şi Poeme în proză. Au apărut în 1926 sub titlul „Bucăţi de Noapte“ edit[ura] Agtatha] Gr [igorescu].

O altă serie de poezii le-am publicat în provincie sub titlul „Scîntei Galbene“, editură proprie.

În 1930 am tipărit volfumul] „Cu Voi“. Poezii, edit[ura] Orizonturi Noi. La Bucureşti am făcut să continuie revista „Ori­zonturi Noi“, apărută în provincie în cî­teva numere.

În acest timp critica şi-a dat părerile destul de diferit.
Se vorbea cîteodată de curentul Bacovia. Nu ştiu dacă au ajuns să mă cla­seze printre poeţii moderni. S-a vorbit despre simbolism, decadentism, şi dacă, desigur, compar printre aceste curente, le recunosc şi eu – deşi viitorul râmîne încă pentru a se pronunţa.

Compunerea operilor mele a fost de cele mai multe ori în mijlocul naturii, schiţate cu un creion, deoarece cele mai multe sunt impresii de peisagii.

Dacă m-aşi gîndi la anii tineri desigur, cărţile literare găsite prin familie, mi-au
fost primele îndemnuri spre poezie. Am cetit pe atunci mult pe Eminescu, Alecsandri, şi pe toţi poeţii români. Literaţii fran­cezi m-au interesat toţi, preferind pe Ver­bine, Baudelaire, Mallarmé etc.
Literatura clasică şi modernă franceză m-a atras toată, precum şi literatura universală în traduceri.

„50 de ani din viaţa unui poet este destul; cîte a observat, cîte a suferit“

Anii trec; 50 de ani din viaţa unui poet este destul; cîte a observat, cîte a suferit. Fire debilă, pentru mine şcoala a fost un efort mare; metodele, profesorii severi, obiectele grele... „Liceu“...

Facultatea, cu alte greutăţi materiale, am făcut-o cînd la Bucureşti, cînd la Iaşi, unde întreţinerea mat[erială] putea fi mai uşoară. La Iaşi am publicat prin „Arta“ fiind încă la Bacău. Apoi acolo la revista „Versuri şi proză“ al cărui redactor era poetul Raşcu.
La „Viaţa nouă“, după ce am cunoscut pe dl. Densuşeanu; distins profesor şi poet dl. Densuşeanu.

Desigur că viitorul e în funcţie de un răgaz şi posibilităţile de a creea, urmă­resc concepţia unui roman liric social — din care am şi publicat fragmente – sub titlul „Cîntec Tîrziu“. În domeniul artei sfatul care l-aşi putea da viitorimii ar fi să se înalţe cît mai sus, spre orizonturi cît mai largi prin muncă şi perseverare în artă.
[Iancu Văcărescu, Vasile Cîrlova, Titu Maiorescu, desene de G. Bacovia]

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)