vineri, 10 iulie 2009

CARTE în exemplar UNIC, autograf, OMAGIU tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cu prilejul anului jubiliar 1974. CARTEA, DE LA SUBLIM LA MANIPULARE


UNIUNEA SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Administraţia Telefon 17.79.06 Nr......................... din.................
Cont nr. 496401-0 B.N.R.S.R.-S.M.B.
Bucureşti - Şoseaua Kiseleff nr. 10, Sectorul 1
Adresa telegrafică „UNISCR!"

VB.


Stimate coleg,

Vă facem cunoscut că, în plenara sa din 21 decembrie 1973, Consiliul Uniunii Scriitorilor a aprobat planul de acţiuni dedicate celei de a 3o-a aniversări a eliberării Patriei, celui de al 11-lea congres al Partidului Comunist Român.
În acest plan de mare răspundere politică pentru întreaga obşte scriitorii ceaşcă din ţara noastră, se află înscrisă şi iniţiativa de-a oferi în dar, cu prilejul anului jubiliar 1974- tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R., , preşedinte al Consiliului de Stat al R. S. România, o antologie de poezie actuală românească, în exemplar unic, autograf.

Aceasta iniţiativă este menită să se constituie ca omagiu al tuturor poeţilor din România, români, maghiari, germani, sîrbi şi de alte naţionalităţi, dovada a ataşamentului de care sînt pătrunşi poeţii din România faţă de politica internă şi internaţională a partidului nostru, semn durabil de stimă şi preţuire pentru cel care întruchipează azi toate idealurile de pace, prosperitate şi umanism ale României socialiste.

Sîntem convinşi că şi Dumneavoastră vă veţi aduce con­tribuţia la realizarea acestui act de prestigiu, pentru cinsti­rea, cu mijloace specifice, a celui care s-a dovedit totdeauna aproape de sufletul poeţilor din România.

Dincolo de orice alte criterii, fiecare poet va fi cuprins în sumarul antologiei numai cu o poezie-manuacris. Dar, pentru a reuşi întocmirea unui florilegiu de excepţie, sînteţi rugat să aveţi la îndemînă cel puţin doua poezii, din care să se poată alege textul cel mai valoros. După cum, de asemeni, pentru a se asigura manuscriselor Dumneavoastră o acurateţe perfectă, vă rugăm ca textele respective să ne fie puse la dispoziţie şi dactilografiate. Cît priveşte tematica poeziilor, aveţi , fireşte, latitudinea de a propune din creaţia Dumneavoastră, publicată sau inedită, exact ceea ce consideraţi singur că vă reprezintă ca poet, ceea ce consideraţi că răspun­de cu fidelitate ideii şi scopului ce se urmăresc nemijlocit.

Poeţii din provincie vor fi solicitaţi, la o anume dată ce se va anunţa în timp util (nu mai tîrziu de 1 februarie 1974), la sediul Asociaţiei respective, unde colegii noştri Radu Cârneci si Romulus Vulpescu se vor deplasa anume, cu paginile de hîrtie de fabricaţie specială, pentru a prelua de la fiecare din Dumneavoastră înscrierea pe pagini a poeziilor ce veţi oferi.

Pentru poeţii domiciliaţi în municipiul Bucureşti, acţiunea va fi dusă la capăt, prin efortul aceloraşi colegi, la solicitarea lor telefonica, la sediul Casei Scriitorilor. Pînă atunci, stăruim să meditaţi asupra poeziilor ce veţi propune şi să vă familiarizaţi cu obligaţia pe care o impune formatul anexă.

Cum fiecărui poet i se rezervă numai o pagină, vă rugăm să propuneţi poezii de dimensiuni rezonabile, în tot cazul-susceptibile a se înscrie luminos în rigoarea formatului specificat. Menţionăm, totodată, că textul autograf poate fi scris cu cerneală sau tuş de orice culoare.

Pentru poeţii care scriu în limbile naţionalităţilor conlocuitoare: fireşte că Dumneavoastră vă veţi transcrie poeziile în limba maternă, dar prin forţa împrejurărilor mai reduse ca dimensiune; fiindcă în cuprinsul aceluiaşi spaţiu va trebui să-şi afle loc şi traducerea textului respectiv, în
româneşte, traducere ce se cere asigurată (evident) de un poet care să egaleze ca valoare originalul.


Sîntem gata să primim de la Dumneavoastră, în scris ori telefonic, orice sugestie menită să cristalizeze şi mai ferm conţinutul acestei iniţiative.

Convinşi fiind că veţi acorda acestui act importanţa pe care însuşi Consiliul Uniunii Scriitorilor i-a acordat-o, înscriindu-l în preocupările sale ca pe o sarcină de onoare, vă mulţumim.

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)